Pasi Eeri­käinen (s. 1979) on Ra­di­on sin­fo­ni­a­or­kes­te­rin viu­lis­ti. Hän esiin­tyy sekä so­lis­ti­na että ka­ma­ri­muu­sik­kona. Eeri­käi­nen suh­tau­tuu avoi­mes­ti mu­sii­kin eri ilmi­öi­hin ja tyy­lei­hin. Hän on tul­lut tun­ne­tuksi mm. Tjango!n sekä Jou­si­kai­ku-kvar­te­tin että Riku Niemi Orchestra'n viu­lis­ti­na. Ai­kam­me mu­sii­kin esit­tä­mi­nen on olen­nai­nen osa Ee­ri­käi­sen muu­sik­kout­ta. Hän soit­taa Uu­sinta-ka­mari­yhty­ees­sä ja on teh­nyt nau­hoi­tuk­sia Yleis­radi­olle. Kon­sert­ti­mes­ta­rina Eeri­käinen on toi­mi­nut Turun fil­har­mo­nises­sa or­kes­te­ris­sa, Lapin Ka­ma­ri­or­kes­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­niassa.

Pasi Eerikäinen val­mis­tui mu­sii­kin mais­te­riksi Si­beli­us-Aka­te­mi­asta vuon­na 2006. Hän aloit­ti viu­lun­soi­ton syn­nyin­maas­saan Japa­nis­sa. Per­heen muu­tet­tua Suo­meen, Eeri­käi­nen jat­koi viu­lun­soit­toa Rau­man mu­siik­ki­o­pis­tos­sa Raoul Gothónin ja Åke-Erik Renq­vis­tin op­pi­laa­na. Tie vei myö­hem­min Tam­pe­reen kon­ser­va­to­ri­oon, jos­sa hän opis­keli Eeva Koskisen luokalla. Sibe­lius-Aka­te­mias­sa Eeri­käi­sen opet­ta­ji­na oli­vat sekä Petri Aarnio että Mi-Kyung Lee. Mes­ta­ri­kurs­si­en ja yk­si­tyis­tun­tien kaut­ta Eeri­käi­nen on saa­nut vai­kut­tei­ta muun muas­sa Chaim Tau­bilta, Ana Chu­machen­kolta, Gerhard Schulzilta, Hagai Shahamilta, Tuo­mas Haapa­selta, Ilmo Ran­nalta, Liisa Pohjo­lalta ja Ralf Gothónilta.


Design © Saara Teinilä